» Wijk Woudhoek/ spaland

Wat is dit?

De wijk Woudhoek/Spaland bevat ongeveer 5769 woningen en telt 15.090 inwoners.

 De wijk heeft een gevarieerde woningopbouw waarvan de meeste woningen zijn gebouwd rond de jaren `70 en '80. De nieuwste woongebieden liggen in Spaland waarvan Svea-parken het meest recent is.

De wijk grenst o.a. aan de Polderweg waardoor sommige stukken een landelijk karakter hebben. Aan de andere zijde wordt Woudhoek / Spaland begrensd door de Spoorlijn ter hoogte van de 's-Gravelandseweg en Park Kethel.

Leefbaarheid in de wijk
De bewoners van Woudhoek/Spaland ervaren hun wijk veelal als een prettige wijk om te wonen. De ligging van de wijken is goed, er is voldoende groen en de omgeving wordt als veilig ervaren. Uiteraard zijn er altijd punten van aandacht, en blijkt uit de deelname van enthousiaste bewoners aan het wijkbeheeroverleg dat onderwerpen als jongeren, parkeeroverlast, en voorzieningen zoals speelplekken voor kleine kinderen de agenda van het wijkoverleg domineren.

Jeugd
Op dit moment wordt door de gemeente o.a. ingezet op onderwerpen rondom jeugd. Al jaren is sprake van een tekort aan (sport)voorzieningen voor jongeren. Tot op heden is het niet gelukt een goede locatie te vinden voor een jongerencentum in Schiedam Noord. Jongeren kunnen terecht in wijkcentrum de Blauwe Brug aan het Bachplein (Groenoord) voor een tweewekelijkse inloop. Ook de openingstijden van deze inloop zal worden verruimd. Bij de speelplek de Rode toren nabij de Akkers is onlangs in juni 2005 een kunstgras trapveld aangelegd. Zo is dit ook de bedoeling voor de sportplek in Park Woudhoek (Buurt de Ambachten).

De formatie van het ambulant jongerenwerk van Stichting welzijn Schiedam wordt uitgebreid en binnenkort kunnen de jongeren gebruik maken van een mobiele jongerenvoorziening in de vorm van een bus. De gemeente hoopt door deze maatregelen een bijdrage te kunnen leveren aan de op sommige plekken ontstane overlast door groepjes jongeren.

Uiteraard is ook de politie betrokken bij deze aanpak.

Speelplekken
Vanuit de wijk komen veel vragen en verzoeken voor het opknappen van speelplekken voor kleine kinderen. Bij veel speelplekken zou het wenselijk zijn bestaande speelelementen te voorzien van een andere ondergrond. Tevens is uitbreiding van speelelementen en verbetering van de onderhoudstaat gewenst. Helaas zijn er meer verzoeken dan er ruimte is in het daar eventueel voor bestemde budget. Tegelijkertijd wordt nauwkeurig bekeken of speelelementen nog voldoen aan de gestelde veiligheidsnorm, en kan het zijn dat elementen die niet meer voldoen verwijderd worden.

Gezamenlijk met de bewonersverenigingen en verenigingen van eigenaren, de woningbouwcorporatie Woonplus, deelnemers van het wijkbeheeroverleg, ondersteund door de gemeente wordt nu gekeken welke plekken geprioriteerd kunnen worden als wenselijk eerst aan te pakken speelplek.

Parkeerplaatsen
Op sommige plekken in de wijk is sprake van een tekort aan parkeerplaatsen en daardoor ook parkeeroverlast. Veelal is het lastig de auto 's avonds te parkeren in de directe omgeving van de woning, met name o.a.in de wijk de ambachten. Handhaving van het parkeervraagstuk heeft de aandacht van het wijkteam van de politie. Het op korte termijn realiseren van extra parkeerplaatsen is op dit moment niet aan de orde. Er is weinig beschikbare ruimte en budget.

Door de herinrichting van park Woudhoek is het mogelijk geweest wensen van bewoners te honoreren door in de Wolkaarderstraat en het Hekelaarpad haaksparkeren te realiseren.

Hondenpoep
Door bewoners wordt veel overlast ervaren van hondenpoep. Zelfs op speelveldjes en kinderspeelplekken. In de apv Schiedam 2005 is geregeld dat het de eigenaar of houder van de hond verboden is zich te begeven of te verblijven op kinderspeelplekken, speelpleinen van scholen, trapvelden, zandbakken of speelweides.

De honden dienen aangelijnd te zijn m.u.v. de door de gemeente aangewezen losloopgebieden.

De uitwerpselen van de hond dienen onmiddellijk te worden verwijderd, en de eigenaar van de hond is verplicht middelen bij zich te dragen waarmee uitwerpselen opgeruimd kunnen worden.

Voorzieningen waar u gebruik van kan maken in Woudhoek/Spaland zijn:
Openbaar vervoer: Tram, Bussen.

Winkels: Winkelcentrum Hof van Spaland, Geuzenplein

Scholen: er zijn 4 basisscholen

Verder zijn er diverse apotheken en zorgvoorzieningen.

Wijkcentrum: de Blauwe Brug, Bachplein 590, 3122 JM Schiedam.

Adressen bewonersverenigingen:

Bewonersvereniging Spaland
Postbus 4340
3102 GG Schiedam

Inl. Jolanda Troost
info@despalander.nl 

Wijk- en Bewonersvereniging Woudhoek

Postbus 4173
3102 GD SCHIEDAM
tel. 010-4490143

Wijkvereniging De Velden
www.veldsite.nl
[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018